Kary umowne a odsetki od dewelopera

25 kwietnia 2024
/ Kamil Hupajło

Kara umowna i odsetki od dewelopera to dwa różne mechanizmy prawne. Stosowane są one w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W tym wypadku, wedle tematu niniejszego artykułu, będą to zobowiązania, z który nie wywiązał się m.in. deweloper. Kara umowna i odsetki służą zabezpieczeniu interesów kupującego, ale mają odmienne zastosowania i konsekwencje. Warto więc osobno omówić obie te kwestie i następnie przedstawić je z perspektywy zastosowania w praktyce. Czym kara umowna różni się od odsetek? Dowiedz się więcej na ten temat, właśnie w tym artykule.

 

 

Kara umowna po stronie dewelopera

 

Kara umowna to z góry ustalona kwota, którą deweloper zobowiązuje się zapłacić kupującemu w przypadku niespełnienia określonych w umowie zobowiązań, takich jak opóźnienia w oddaniu nieruchomości do użytkowania. Warto zwrócić uwagę na to, że kara umowna powstaje w związku ze świadczeniami niepieniężnymi. Poza takim opóźnieniem mogą to być np. także wady. Oznacza to też, że np. z analogii deweloper naliczy Ci odsetki za brak zapłaty, ale nie nałoży za to kary umownej. 

 

Warunki i wysokość kar są zwykle precyzyjnie określone w treści umowy, którą podpisują obie strony. Kara umowna ma charakter rekompensaty za niezrealizowanie umowy zgodnie z jej warunkami i jest narzędziem mającym na celu zmotywowanie dewelopera do terminowego wywiązywania się z obowiązków. Może jednak wręcz odwrotnie, ustalić podobne warunki dla m.in. docelowego nabywcy.

 

Odsetki a umowa z deweloperem

 

Odsetki są naliczane od kwot niezapłaconych w terminie. Deweloper może być winien pieniądze kupującemu, na przykład z tytułu zwrotu nadpłaconej sumy czy niewykonania umownych zobowiązań finansowych. Z kolei analogicznie kupujący ma prawo wymagać podobnie odsetek za niezrealizowane świadczenia pieniężne. Wysokość odsetek ustala się na podstawie stawek określonych w umowie lub obowiązujących odsetek ustawowych, jeśli umowa nie przewiduje inaczej. Odsetki mają charakter kompensacyjny i są środkiem zabezpieczającym przed stratami wynikającymi z opóźnienia w otrzymaniu należnych pieniędzy.

 

W jaki sposób stosowane mogą być odsetki lub kary umowne?

 

Przykładowo, jeśli deweloper opóźnia się z realizacją projektu budowlanego, kupujący może żądać zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia. Wystarczy, że takie postanowienie zawarto w umowie. Jeśli jednak chodzi o opóźnienia w zwrocie pieniędzy za niewykonane usługi lub za usługi wykonane niezgodnie z umową, kupujący ma prawo domagać się od dewelopera zapłaty odsetek od należnych sum. Pokazuje to dokładnie odmienność z perspektywy podstawy, w której w pierwszym przykładzie ma ona charakter niepieniężny. Natomiast drugi przykład przedstawia typowo pieniężne świadczenie. Warto pamiętać, że  zarówno odsetki, jak i kary umowne mogą być przedmiotem negocjacji przed podpisaniem umowy. Zanim na cokolwiek wyrazisz zgodę zastanów się nad wszelkimi konsekwencjami, które możesz ponieść w rezultacie.

 

Deweloper nie wywiązuje się z zobowiązań lub nalicza Ci odsetki?

 

W takim wypadku proponuję, abyś napisał do mnie maila lub skontaktował się telefonicznie. Warto dokładnie przeanalizować dostępne możliwości w takiej sytuacji. Spory z deweloperem wymagają odpowiedniego podejścia w zakresie umów. Dokumenty tego typu mogą mieć różne zapisy i treść, a przez to będą wynikać z nich zupełnie inne podstawy do m.in. kar umownych. Jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem swojej umowy, opisz mi dokładnie swoją sytuację i załącz dokumenty, które pomogą mi zapoznać się ze stanem faktycznym dotyczącym Twojej sprawy. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło