Spory pomiędzy deweloperem i nabywcą

Kancelaria prawna zajmująca się sprawami z zakresu prawa budowlanego

Dlaczego my?

tysięcy złotych w ramach rękojmi, kar umownych i odszkodowań

Wygranych spraw przeciwko deweloperom

Spraw zakończonych przedsądową ugodą pomiędzy stronami

całodobowy kontakt z klientem

Zobacz film

Jak skutecznie dochodzić roszczeń od dewelopera?

Na co należy zwrócić uwagę i jak się do tego przygotować? Dowiedz się czego można oczekiwać i w jakich okolicznościach!

Prawnicy skuteczni aż do granic

Pisaliśmy o tym

Pozew zbiorowy przeciwko deweloperowi

19 maja 2023

Od czasu wejścia w życie Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, liczba pozwów zbiorowych w branży deweloperskiej sukcesywnie rośnie. Zastosowanie tej formy prawnej umożliwia m.in. grupie poszkodowanych wystąpienie przeciwko deweloperowi na drodzeWięcej »

Odbiór mieszkania od dewelopera – różnice w powierzchni

25 kwietnia 2023

Niejednokrotnie przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym zdarza się, że rzeczywisty metraż mieszkania różni się od tego zawartego w umowie z deweloperem. Sytuacja ta może mieć bezpośredni wpływ na finalną cenę lokalu.Więcej »

Dlaczego warto zatrudnić rzeczoznawcę budowlanego do odbioru mieszkania?

15 marca 2023

Odbiór mieszkania od dewelopera stanowi jeden z ostatnich etapów zakupu nieruchomości. W celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnych niedopatrzeń ze strony nabywcy, kupujący często decydują się na zatrudnienie rzeczoznawcy budowlanego. Do jegoWięcej »

Co gdy deweloper nie dotrzymuje terminu umowy deweloperskiej?

15 lutego 2023

Niedotrzymanie terminu umowy deweloperskiej przez dewelopera stanowi coraz powszechniejszy problem, z którym spotykają się nabywcy nieruchomości. Opóźnienie w oddaniu mieszkania naraża kupujących na wiele strat. Mowa tu m.in. o osobach posiadających kredyt hipoteczny,Więcej »

Czy wspólnota może pozwać dewelopera z tytułu rękojmi?

Czy wspólnota mieszkaniowa może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi?

4 stycznia 2023

Rękojmia za wady nieruchomości to podstawowy instrument, wykorzystywany do dochodzenia odpowiedzialności dewelopera. W wielu przypadkach zdarza się, że powstałe usterki lub niedociągnięcia obejmują nie tylko obszar zakupionego mieszkania, ale i części należące do wspólnoty mieszkaniowej.Więcej »

Kary umowne wynikające z umowy deweloperskiej.

Dochodzenie kar umownych w umowie deweloperskiej

2 grudnia 2022

Zarówno deweloper, jak i nabywca nieruchomości mają możliwość zastrzeżenia kar umownych. Rozwiązanie to stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie w kwestii ewentualnych opóźnień np. w zawarciu umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. Co ważne,Więcej »

Najczęstsze pytania

Konsultacja (pierwsze spotkanie) jak i obsługa prawna bez abonamentu prowadzona jest w stawce 300 zł brutto/h (na żywo/zdalnie). W przypadku większych zleceń wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo. W razie stałej obsługi wynagrodzenie to 250 zł brutto/h w ramach abonamentu.

Nie. W pierwszej kolejności wysyłamy do dewelopera wezwanie do zapłaty. Dopiero w przypadku jego bezskuteczności, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jak sama nazwa wskazuje, kary umowne to instytucja, którą ustanawia się w ramach zawieranej umowy. Nie inaczej jest w przypadku umów zawieranych z deweloperem, z tym że to w dużej mierze deweloper decyduje o brzmieniu zapisów dotyczących kar umownych.

Kar umownych można dochodzić w sytuacjach wskazanych w umowie, a roszczenie to ulega przedawnieniu w terminie 6 letnim.

Zależy to od charakteru roszczenia. Jeśli chodzi o roszczenie z tytułu wad lokalu (rękojmia) – nabywca lokalu ma 5 lat na dochodzenie roszczenia, natomiast przy innych roszczeniach – termin jest 6 letni (art. 118 k.c.).

Taką sytuację możemy wyróżnić pod względem dwóch czynników czasowych – zgłoszenia wady podczas sporządzania protokołu odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego (lub wyjątkowo także w okresie do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność), a także zgłoszenia wady już po odbiorze mieszkania.

W pierwszym przypadku, deweloper jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zadecydować o uznaniu wad lub odmowie ich uznania – w przypadku upłynięcia tego terminu, wady uznaje się za uznane na dewelopera i można dochodzić ich naprawy (lub innych roszczeń, np. obniżenia ceny). Deweloper powinien usunąć wadę w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, a jeśli nie jest to możliwe – deweloper wskazuje inny termin na jej usunięcie.        Jeżeli deweloper nie usunie wad we wskazanym terminie albo nie wskaże takiego terminu, nabywca wyznacza deweloperowi nowy termin na usunięcie wad. Po bezskutecznym upływie tego terminu nabywca może usunąć wady na koszt dewelopera.

Jeśli chodzi o drugą sytuację, tj. zauważenia przez nabywcę lokalu wady lokalu w późniejszym czasie, pozostaje zgłoszenie do dewelopera roszczeń z tytułu rękojmi – w pierwszej kolejności wzywając go do naprawy polubownie, a wobec bezskuteczności wezwania – skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jeśli wada lub jej przyczyna istniała już w chwili odbioru lokalu – odpowiedzialność za jej usunięcie ponosi deweloper.

Jednakże jeśli wada powstała wskutek następczych uszkodzeń lub niewłaściwego użytkowania lokalu – odpowiedzialność za jej usunięcie leży po stronie nabywcy lokalu.

Specjalistą, który stwierdzi jednoznacznie występowanie wady lokalu oraz jej przyczynę jest rzeczoznawca budowlany. Na zamówienie, po dokonaniu dokładnej analizy dokumentacji oraz oględzin lokalu sporządzi on opinię, w której stwierdzi występowanie wady, jeśli takowa istnieje. Opinia rzeczoznawcy stanowi niezwykle pomocne narzędzie przy dochodzeniu roszczeń od dewelopera w zakresie wad lokalu.

Skontaktuj się

Deweloper nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w umowie? Odkryłeś wady lokalu i nie wiesz w jaki sposób zgłosić sprawę? Pozwól mi zająć się tym za Ciebie! Pomogę Ci z formalnościami – wspólnie pozwiemy dewelopera!

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii