Spory pomiędzy deweloperem i nabywcą

Kancelaria prawna zajmująca się sprawami z zakresu prawa budowlanego

Dlaczego my?

tysięcy złotych w ramach rękojmi, kar umownych i odszkodowań

Wygranych spraw przeciwko deweloperom

Spraw zakończonych przedsądową ugodą pomiędzy stronami

całodobowy kontakt z klientem

Zobacz film

Jak skutecznie dochodzić roszczeń od dewelopera?

Na co należy zwrócić uwagę i jak się do tego przygotować? Dowiedz się czego można oczekiwać i w jakich okolicznościach!

Prawnicy skuteczni aż do granic

Pisaliśmy o tym

Rodzaje odszkodowań od dewelopera

20 maja 2024

Spory z deweloperem to częste zjawisko w środowisku budowlanym. W zasadzie nic dziwnego, ponieważ tam gdzie występuje umowa oraz jej dwie strony – tam zawsze będą powstawać napięcia, które trzebaWięcej »

Zalanie mieszkania przez sąsiada

5 maja 2024

Wypadek może przydarzyć się każdemu, tak jak: nieszczelność rur, przeciekająca instalacja i w rezultacie zalanie mieszkania sąsiada. Może to prowadzić do poważnych strat materialnych. W takim wypadku, jeśli do zalania doszło w TwoimWięcej »

Kary umowne a odsetki od dewelopera

25 kwietnia 2024

Kara umowna i odsetki od dewelopera to dwa różne mechanizmy prawne. Stosowane są one w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W tym wypadku, wedle tematu niniejszego artykułu, będą to zobowiązania, z który nie wywiązałWięcej »

Deweloper odmawia podpisania umowy przyrzeczonej

19 kwietnia 2024

Umowa przyrzeczona odnosi się do umowy, której zawarcie strony postanowiły przeprowadzić w przyszłości. Jest to zobowiązanie do zawarcia głównej umowy w ustalonym terminie, na z góry określonych warunkach. Można ją postrzegać jako etap przygotowawczyWięcej »

Pozwanie dewelopera przez wspólnotę mieszkaniową

17 marca 2024

Prawo budowlane w pewnym stopniu wpływa na kształt relacji między wspólnotami mieszkaniowymi a deweloperami. Często jest to skomplikowany aspekt ze względu na zasady obowiązujące na obecnym rynku nieruchomości. Deweloper nie zawsze stosuje regułyWięcej »

Czy wspólnota może pozwać dewelopera z tytułu rękojmi?

Czy wspólnota mieszkaniowa może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi?

31 października 2023

Rękojmia za wady nieruchomości to podstawowy instrument, wykorzystywany do dochodzenia odpowiedzialności dewelopera. W wielu przypadkach zdarza się, że powstałe usterki lub niedociągnięcia obejmują nie tylko obszar zakupionego mieszkania, ale i części należące do wspólnoty mieszkaniowej.Więcej »

Najczęstsze pytania

Konsultacja (pierwsze spotkanie) jak i obsługa prawna bez abonamentu prowadzona jest w stawce 300 zł brutto/h (na żywo/zdalnie). W przypadku większych zleceń wynagrodzenie jest ustalane ryczałtowo. W razie stałej obsługi wynagrodzenie to 250 zł brutto/h w ramach abonamentu.

Nie. W pierwszej kolejności wysyłamy do dewelopera wezwanie do zapłaty. Dopiero w przypadku jego bezskuteczności, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jak sama nazwa wskazuje, kary umowne to instytucja, którą ustanawia się w ramach zawieranej umowy. Nie inaczej jest w przypadku umów zawieranych z deweloperem, z tym że to w dużej mierze deweloper decyduje o brzmieniu zapisów dotyczących kar umownych.

Kar umownych można dochodzić w sytuacjach wskazanych w umowie, a roszczenie to ulega przedawnieniu w terminie 6 letnim.

Zależy to od charakteru roszczenia. Jeśli chodzi o roszczenie z tytułu wad lokalu (rękojmia) – nabywca lokalu ma 5 lat na dochodzenie roszczenia, natomiast przy innych roszczeniach – termin jest 6 letni (art. 118 k.c.).

Taką sytuację możemy wyróżnić pod względem dwóch czynników czasowych – zgłoszenia wady podczas sporządzania protokołu odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego (lub wyjątkowo także w okresie do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność), a także zgłoszenia wady już po odbiorze mieszkania.

W pierwszym przypadku, deweloper jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zadecydować o uznaniu wad lub odmowie ich uznania – w przypadku upłynięcia tego terminu, wady uznaje się za uznane na dewelopera i można dochodzić ich naprawy (lub innych roszczeń, np. obniżenia ceny). Deweloper powinien usunąć wadę w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, a jeśli nie jest to możliwe – deweloper wskazuje inny termin na jej usunięcie.        Jeżeli deweloper nie usunie wad we wskazanym terminie albo nie wskaże takiego terminu, nabywca wyznacza deweloperowi nowy termin na usunięcie wad. Po bezskutecznym upływie tego terminu nabywca może usunąć wady na koszt dewelopera.

Jeśli chodzi o drugą sytuację, tj. zauważenia przez nabywcę lokalu wady lokalu w późniejszym czasie, pozostaje zgłoszenie do dewelopera roszczeń z tytułu rękojmi – w pierwszej kolejności wzywając go do naprawy polubownie, a wobec bezskuteczności wezwania – skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Jeśli wada lub jej przyczyna istniała już w chwili odbioru lokalu – odpowiedzialność za jej usunięcie ponosi deweloper.

Jednakże jeśli wada powstała wskutek następczych uszkodzeń lub niewłaściwego użytkowania lokalu – odpowiedzialność za jej usunięcie leży po stronie nabywcy lokalu.

Specjalistą, który stwierdzi jednoznacznie występowanie wady lokalu oraz jej przyczynę jest rzeczoznawca budowlany. Na zamówienie, po dokonaniu dokładnej analizy dokumentacji oraz oględzin lokalu sporządzi on opinię, w której stwierdzi występowanie wady, jeśli takowa istnieje. Opinia rzeczoznawcy stanowi niezwykle pomocne narzędzie przy dochodzeniu roszczeń od dewelopera w zakresie wad lokalu.

Skontaktuj się

Deweloper nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w umowie? Odkryłeś wady lokalu i nie wiesz w jaki sposób zgłosić sprawę? Pozwól mi zająć się tym za Ciebie! Pomogę Ci z formalnościami – wspólnie pozwiemy dewelopera!

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii

Kamil Hupajło Radca prawny / Ekspert / Wspólnik Kancelarii