Co gdy deweloper nie dotrzymuje terminu umowy deweloperskiej?

15 lutego 2023
/ Kamil Hupajło

Niedotrzymanie terminu umowy deweloperskiej przez dewelopera stanowi coraz powszechniejszy problem, z którym spotykają się nabywcy nieruchomości. Opóźnienie w oddaniu mieszkania naraża kupujących na wiele strat. Mowa tu m.in. o osobach posiadających kredyt hipoteczny, zobowiązanych jednocześnie do spłacania rat odsetkowych. Co ważne, w takim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Jak uzyskać rekompensatę w sytuacji, gdy deweloper nie dotrzymuje ustalonego terminu? Dowiesz się właśnie w tym artykule.

 

Kiedy deweloper nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia?

 

W umowie pomiędzy nabywcą a deweloperem zwykle ustalane są terminy przekazania nieruchomości. Dodatkowo określa się także potencjalne sytuacje, w których wykonawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienia w oddaniu inwestycji do użytku. Przykładowe przyczyny mogą posiadać charakter:

  • Administracyjny (np. brak udzielenia zgody na budowę),
  • Pogodowy (np. brak sprzyjających warunków atmosferycznych),
  • Wynikający z konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót.

 

W sytuacji, gdy opóźnienie nie jest spowodowane żadnym z wymienionych powodów w umowie, deweloper zostaje zobowiązany do wypłaty odszkodowania dla kupującego.

 

Ile wynosi kara umowna za opóźnienia w umowie deweloperskiej?

 

Wysokość kary umownej uzależniona jest od indywidualnych ustaleń zawartych pomiędzy deweloperem a nabywcą. Przykładowo może stanowić ona określony procent liczony za każdy dzień zwłoki. Może być to również konkretna kwota, naliczana od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu w umowie. Należy w tym przypadku wziąć pod uwagę realne koszty wynikające z opóźnienia, takie jak wysokość rat kredytu, ubezpieczenia itp. Kwestia ta jest o tyle ważna, gdyż istnieje ryzyko, że ostateczna wartość kary umownej nie pokryje wszystkich kosztów, które z uwagi na zwłokę w realizacji umowy kupujący będzie musiał ponieść.

 

Sposoby ubiegania się o odszkodowanie od dewelopera

 

Zasadniczo jednym z podstawowych rozwiązań w przypadku zwłoki w realizacji umowy deweloperskiej jest dobrowolne wypłacenie odszkodowania przez wykonawcę w oparciu o akt notarialny. Dokument ten stanowi tytuł egzekucyjny, wobec tego możliwe jest szybsze otrzymanie należnych środków, bez konieczności kierowania sprawy na ścieżkę sądową. Z kolei jednak w sytuacji, gdy deweloper nie zamierza ponieść odpowiedzialności za powstałe opóźnienia – stanie się to nieodzowne. Wówczas kupujący w celu uzyskania roszczenia zobowiązany będzie do faktycznego udowodnienia zaistniałych strat. Gdy już tego dokona, może ubiegać się o rekompensatę, której wartość jest równa wartości powstałej szkody.

 

Czy nabywca może odstąpić od umowy w wyniku opóźnień w realizacji umowy deweloperskiej?

 

W przypadku przedłużającego się czasu oczekiwania na realizację umowy deweloperskiej kupujący posiada również możliwość odstąpienia od umowy. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami nabywca uprawniony jest do podjęcia tego typu działań, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 4 miesiące. Ponadto z uwagi na zaistniałe okoliczności deweloper zostanie zobligowany do zwrotu wszystkich wpłaconych pieniędzy wraz z odsetkami.

 

Zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie od dewelopera?

 

Warto zaznaczyć, że deweloper nie może bez porozumienia z nabywcą zwolnić się ze zobowiązania w postaci zakończenia i przekazania nieruchomości przez zapłatę kary umownej. Z uwagi na to niezbędne w tej kwestii jest przede wszystkim dokonanie dokładnej analizy umowy w celu wykazania podstawy do naliczenia sankcji. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło