Rękojmia i gwarancja na umowy budowlane

27 listopada 2022
/ Kamil Hupajło

Prowadzenie działalności w branży budowlanej obarczone jest wysokim stopniem ryzyka w kwestii odpowiedniej realizacji zleconych prac. Prawo przewiduje jednak możliwość zastosowania w tym zakresie skutecznych narzędzi ochrony. Mowa tu m.in. o rękojmi i gwarancji na roboty budowlane. Stanowią one pewnego rodzaju odpowiedzialność dewelopera za wszelkie wady, powstałe w procesie budowy nieruchomości. Czym one są? Kto może z nich skorzystać i na jakich zasadach? Dowiesz się w tym artykule.

 

Jak dochodzić należnych roszczeń w 3 krokach?

 

Zgodnie z treścią art. 647 Kodeksu cywilnego wykonawca jest zobligowany do oddania uzgodnionego w umowie obiektu, którego realizacja odbywa się na podstawie projektu wedle określonych zasad technicznych. Natomiast po stronie inwestora znajduje się obowiązek przygotowania robót, w tym udostępnienia terenu budowlanego i przekazania jego planu, a także odbiór i zapłata ustalonego honorarium. Z uwagi na to, jeżeli finalny efekt działań znacznie odbiega od założeń zawartych w umowie, zamawiający ma prawo do:

  • wysunięcia żądania o naprawę szkód na zasadach ogólnych,
  • wykorzystania rękojmi w związku z wadami fizycznymi lokalu,
  • zastosowania gwarancji w kwestii robót budowlanych.

 

Czym jest rękojmia w prawie budowlanym?

 

Stanowi ona podstawowy instrument cywilnoprawny, którego zadaniem jest ochrona praw przysługujących inwestorowi w zakresie odpowiedniej realizacji zleconych prac. Jednak w Kodeksie cywilnym na próżno szukać szczegółowych regulacji w związku z rękojmią za wady wykonanych robót budowlanych. Obecnie zgodnie z praktyką rynkową wykorzystywane w tym zakresie są przepisy o umowie o dzieło. Te z kolei odsyłają do art. 638 wspomnianego kodeksu. Jego treść wskazuje, że wysuwając roszczenia w kwestii wad dzieła, należy zastosować regulacje dotyczące rękojmi przy sprzedaży.

 

Okres rękojmi w przypadku budowy nieruchomości wynosi 5 lat. Natomiast w sytuacji, gdy umowa została zawarta wyłącznie na remont, bądź wykończenie lokalu ochrona obowiązuje przez 2 lata. Dzień przekazania inwestorowi zamówienia uznaje się za moment, od którego należy rozpocząć bieg czasu.

 

Na czym polega gwarancja jakości przy robotach budowlanych?

 

W przeciwieństwie do rękojmi z gwarancji w kwestii robót budowlanych można skorzystać jedynie w określonych przypadkach. Zamawiający ma prawo się do niej odwołać wyłącznie, gdy wraz z wykonawcą wcześniej ustalił po pierwsze możliwość jej występowania, a po drugie zakres zastosowania. Polega to na pisemnej zgodzie dewelopera, zgodnie z którą zdefiniowane zostały zarówno obowiązki osoby udzielającej gwarancji, jak i uprawnienia przysługujące inwestorowi. Przykładowo osoba gwaranta może być zobligowana do zwrotu określonej części honorarium lub do naprawy powstałej usterki. Czas obowiązywania gwarancji w sytuacji, gdy nie został on wcześniej ustalony między stronami, wynosi 2 lata.

 

Zastanawiasz się, czym różni się rękojmia od gwarancji w przypadku robót budowlanych?

 

Uprawnienie do zastosowania rękojmi wynika bezpośrednio z ustawy. Wobec tego wykonawca jest zobligowany do przestrzegania wynikających z niej zasad. Natomiast gwarancja to dobrowolne zobowiązanie gwaranta do poniesienia odpowiedzialności za powstałe wady. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – skontaktuj się ze mną. Umówimy spotkanie i wspólnie doprecyzujemy niezbędne szczegóły. Ponadto zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Zapraszam do kontaktu.

Autor: Kamil Hupajło